Rady pro OSVČ a podnikatele

26.03.2020

Vybrané opakující se dotazy ohledně právních dopadů koronaviru

Musí mít zaměstnanci zajištěny ochranné pomůcky?

Zákon se zaměřuje především na ochranné pomůcky pro práci s rizikovými materiály, či v rizikových oblastech. Taková opatření zpravidla vyplývají z povahy zaměstnání, nikoli z "mimopracovních" skutečností, jakým je právě třeba šíření nemoci.

Z obecné prevenční povinnosti však lze dovodit, že zaměstnavatel je povinen minimalizovat rizika pro zaměstnance. Má tak povinnost zajistit na pracovišti dostatečná opatření ke snížení rizika nákazy. Těmi může být nadstandardní zajištění hygienických pomůcek, omezení osobních schůze a setkání, aj.

Co když zaměstnanec odmítá přijít do práce?

Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.

Obecně v takových případech doporučujeme obavy zaměstnance vyslechnout a pokusit se společně najít řešení, které mu vyjde v rámci možností společnosti vstříc. Může se jednat třeba o možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za které ho může zaměstnavatel postihnout.

Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

Jaké činnosti a služby jsou zakázány?

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda s účinností od 13. 3. 2020 zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Rovněž je zakázána činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 tis. m2.

Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona a na pohřby.

Od stejného data se také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20. hodinou a 06. hodinou ráno v provozovnách stravovacích služeb.

Na co si dát pozor při uzavírání smluv v době koronaviru?

Díky řadě vyhlášených opatření vlád řady zemí nelze při aktuálním uzavírání smluv považovat koronavirus za nepředvídatelnou skutečnost. Pokud v těchto dnech uzavíráte smlouvu, pandemie koronaviru již není nepředvídatelnou událostí. Doporučujeme proto upravit dnes již předvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit dodávku zboží/služeb.

Aktuálně je vhodné smluvně upravit specifika spojená s nepředvídatelností vývoje pandemie a dohodnout se s obchodními partnery na rizicích,která lze již dnes předvídat, jako např. nemožnost zaručit včasnou dodávku zboží.

Konkrétně doporučujeme věnovat pozornost přinejmenším:

  • lhůtě pro dodání zboží / splnění služby
  • co nejprecisnějšímu naformulování rizik, které každá ze stran nese
  • (ne)převzetí rizika změny okolností
  • (ne)omezení výše náhrady škody
  • výši a podmínkám pro aplikaci smluvních pokut

Zdroj: Advokátní komora ČR, Frank Bold, epravo.cz