Veřejné zasedání ZO 27.4.2016

Dne 27. 4. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 21/4/2016  dne 27.4.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce a schválení závěrečného účtu obce Nebahovy za rok 2015.
  3. Schválení roční účetní závěrky obce Nebahovy za rok 2015.
  4. Schválení roční účetní závěrky MŠ Nebahovy za rok 2015.
  5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu ,, Nebahovy – TS Obec: Rekon. TS, NN“.
  6. Návrh na oplocení a vybudování chodníku k budoucímu hřišti u bytovek v Nebahovech.
  7. Žádost o odkoupení části pozemku č. 174/17 v k.ú. Zdenice.
  8. Schválení smlouvy o zemědělském pachtu mezi Obcí Nebahovy a Prima Agri PT a.s..
  9. Různé

 

František Mráz
starosta obce