Veřejné oznámení – Konkursní řízení

Obec Nebahovy v souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Nebahovy, okres Prachatice.

Plný text dokumentu ke stažení:

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Nebahovy, okres Prachatice [ 137.05kB]

 

Předpoklady pro výkon funkce:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění
 • 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost českého jazyka
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • organizační a řídící schopnosti

 

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Předpokládaný nástup:

Termín možného nástupu: 1.1.2017, se zkušební dobou.
Ředitel/ka bude jmenován na dobu šesti let v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • písemná přihláška (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail)
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně případného osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce výše požadované praxe, potvrzený posledním, resp. současným zaměstnavatelem
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o způsobilost k vykonávání činnosti ředitele školy ne starší 2 měsíců
 • koncepce rozvoje mateřské školy (max. 4 strany strojopisu formát A4)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

Podání přihlášky do konkursního řízení:

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihláška, životopis a koncepce rozvoje školy musí být vlastnoručně podepsána.

Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi lze podat osobně na OÚ Nebahovy nebo zaslat poštou na adresu Obec Nebahovy, 384 01 Nebahovy 38 nejpozději do 21.11.2016 do 14:00 hod.
Přihláška doručená po termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Obálku označte heslem: NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení ředitel MŠ Nebahovy.

 

Další podmínky konkursního řízení:

Uchazeč/ka může k přihlášce přiložit relevantní reference dle vlastního uvážení.

Zřizovatel si vyhrazuje právo konkursní řízení bez udání důvodu zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení konkursního řízení. Dále si zřizovatel vyhrazuje právo si ověřit, případně vyjasnit údaje deklarované uchazeči v přihláškách.

 

František Mráz
starosta obce Nebahovy